DLTV การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

dltv

ทำความรู้จักกับ DLTV การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ทุกคนไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ เหล่านักเรียนทุกชั้นปีจึงต้องเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ตามแต่ที่ละสถาบันที่ตนเองสังกัดได้กำหนดไว้ เกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างถึงความเหมาะสม รวมไปถึงแนวทางและวิชาในการเรียน ความจริงแล้ว การเรียนออนไลน์นั้นเกิดขึ้นมานานแล้วโดยมีช่องการเรียนการสอนทางไกล เรียกว่า DLTV นั่นเอง วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักว่าคืออะไร สอนวิชาอะไร และใครสามารถเรียนได้บ้าง

DLTV คืออะไร

DLTV คือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ปัจจุบันโครงการนี้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจะถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเถอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเผยแพร่ภาพไปทั่วประเทศนั่นเอง pantip

ใครเรียน DLTV ได้บ้าง

ส่วนใหญ่แล้วผู้เรียนคือนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ที่อาจมีจำนวนครูผู้ชำนาญการจำกัด และไม่มีความรู้เชี่ยวชาญในบางวิชา ก็จะให้เรียนผ่านทางช่องนี้แทน นอกจากนั้นยังเปิดฉายทางโรงเรียนทั่วประเทศ สังกัด สพฐ. อปท. ตชด. พระปริยัติธรรม ศูนย์การเรียนรู้ กศน. รวมไปถึงโรงเรียนเอกชนบางแห่งอีกด้วย

ซึ่งวิชาการเรียนการสอนนั้น มีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถม ไปจนถึงมัธยมศึกษาเลยทีเดียว โดย 1 ช่อง หมายถึง 1 ชั้นปี เช่น 037 HD หากจะเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก็เลือกช่อง DLTV1 เรียงไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งก็คือ DLTV 9 นั่นเอง

วิชาที่เปิดสอน

สำหรับวิชาที่เปิดสอนนั้น ประกอบไปด้วยวิชาพื้นฐานอย่าง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา ส่วนความหลากหลายของวิชาอื่นก็จะมีมากขึ้นตามระดับชั้นที่เรียน และเนื่องจากเป็นช่องเรียนที่ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้นอกจากจะมีการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังมีเนื้อหาอื่นๆ เช่น สารคดีเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้ที่ www.dltv.ac.th

ช่องทางการรับชม DLTV

เดิมนั้นสามารถรับชมได้ 3 ช่องทาง คือดาวเทียมระบบ KU-BAND เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงได้มีการเพิ่มช่องทางในการรับชมมากขึ้น ดังนี้

ทีวีดิจิทัล ช่อง 37-51

dltv

ความถี่ดาวเทียม

ไทยคม 6 (C-Band)

  • 4150 H 12000 (DLTV1 – DLTV6)
  • 4008 H 15000 (DLTV7 – DLTV9)
  • 4080 H 30000 (DLTV10 – DLTV12)

ไทยคม 6 (KU-Band)

  • 12645 V 30000 (DLTV1 – DLTV15)

ประวัติและความเป็นมา DLTV

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2538 และเริ่มออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) เป็นปฐมฤกษ์ครั้งแรกในวันที่ 5 ธันวาคม 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปีกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2539 โดยพระองค์ทรงพระราชทานทุนประเดิมและตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี ให้เป็นตราของมูลนิธิฯ สืบมา

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ตรงสาขา ของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล มีโรงเรียนขนาดเล็กและตั้งอยู่ในชนบทห่างไกล อาทิ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กว่า 15,000 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กว่า 6,000 แห่ง และอื่น ๆ ทำให้ครูและนักเรียนได้รับโอกาสเพิ่มขึ้นกว่า 2,200,000 คน ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังมีส่วนช่วยพัฒนาครูปลายทางทั่วประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสอนได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ ด้วยการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนการศึกษาสายอาชีพ อันเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี

ด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ทรงเห็นว่าการพัฒนาการศึกษา คือ การสร้างความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังทรงเข้าพระทัยถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันอย่างถ่องแท้ ในปี พ.ศ. 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดใหม่ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พัฒนาต่อยอดการดำเนินงานให้ทันสมัย แต่ยังคงยึดถือแนวทางของพระราชบิดาเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งให้การศึกษาสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะสำคัญ ๔ ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสายสามัญและสายอาชีพอันสอดคล้องกับสภาวการณ์การศึกษาของโลกให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย อีกทั้งปรับการออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็น3 ระดับคือ อนุบาล 1 – 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 – 3

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ ได้น้อมนำพระราโชบายมาปฏิบัติ มีการพัฒนาระบบการดำเนินงานรูปแบบใหม่ทั้งโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กร และระบบการออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) เพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ของโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการพัฒนาและต่อยอดการดำเนินงานให้บริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม แบ่งเป็นการพัฒนาใน 3 ด้าน ประกอบด้วย

การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

1) การพัฒนาระบบการผลิตและการออกอากาศ โดยการเปลี่ยนระบบการผลิตและการแพร่ภาพออกอากาศจากระบบมาตรฐาน Standard Definition (SD) เป็นระบบความคมชัดสูง High Definition (HD) เพื่อให้การถ่ายทอดออกอากาศไปยังห้องเรียนปลายทางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน โดยครอบคลุมการปรับปรุง ดังต่อไปนี้
– ปรับปรุงอาคารพลศึกษาโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
– ติดตั้งอุปกรณ์ระบบผลิตรายการ ในห้องควบคุม (Control Room) ห้องตัดต่อรายการ (Edition Station) ห้องเรียนต้นทาง ห้องบันทึกรายการฉากจริง (Real Set Studio) และห้องบันทึกรายการฉากเสมือนจริง (Virtual Studio)
– ติดตั้งระบบบีบอัดสัญญาณภาพและเสียง ในห้อง Present Room และ ห้อง Technical Operations Center
– ติดตั้งอุปกรณ์ระบบออกอากาศอัตโนมัติ ในห้อง Present Room

2) การพัฒนาห้องเรียนที่ใช้ออกอากาศ (Studio Room) โดยปรับปรุงอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนของห้องเรียนต้นทาง ณ โรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนโรงเรียนปลายทางมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงห้องเรียนต้นทางที่ใช้ออกอากาศให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ ติดตั้งกระดานอัจฉริยะ (Smartboard) เพื่อให้ครูและนักเรียนต้นทางสามารถเขียนเนื้อหาการเรียนการสอนผ่านกระดานอัจฉริยะ ติดตั้งกล้อง Robot (Robot Camera) สำหรับจับภาพขณะนักเรียนทำกิจกรรม ทำให้นักเรียนปลายทางเรียนรู้เนื้อหาผ่านสื่อ การสอนต่าง ๆ ได้มากขึ้น

3) การพัฒนาเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดสัญญาณ ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา มูลนิธิ ฯ ได้ใช้การถ่ายทอดสัญญาณจากดาวเทียมเป็นช่องทางหลักในการให้บริการ มาถึงในปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้เพิ่มช่องทางการถ่ายทอดสัญญาณเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนให้ได้มากยิ่งขึ้น และผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นรับชมรายการได้ตามความต้องการใช้งาน (On Demand) อีกด้วย เป็น 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

***และพบกับอีก 2 ช่องทางการรับชมรายการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ผ่านทางดิจิทัลทีวี (Digital TV) (คลิกเพื่อชมหมายเลขช่อง) และ ช่องยูทูป (Youtube Channel ) (คลิกไปยัง DLTV Channel) เพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและสาระความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย

4) พัฒนารูปแบบการออกอากาศ มูลนิธิฯ ได้ปรับรูปแบบการผลิตจากการถ่ายทอดสดเป็นการบันทึกเทปแล้วนำไปออกอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถเพิ่มเติมสื่อการสอนที่น่าสนใจและแก้ไขข้อผิดพลาดได้หลังการบันทึกเทปแล้วรวมทั้งจะได้นำเทปที่ได้ตัดต่ออย่างสมบูรณ์แล้วไปบันทึกไว้ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ ฯ เพื่อให้ครูโรงเรียนปลายทางสามารถศึกษาเนื้อหาและเตรียมสื่อและอุปกรณ์การสอน ได้ล่วงหน้า

5) การปรับผังรายการใหม่ให้ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ ที่ดำเนินงานจัดการศึกษาทางไกลโดยให้ครอบคลุมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ การส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย และตลอดจนสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการศึกษา การมีงานทำ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้มีการปรับผังรายการใหม่ดังนี้

พัฒนารูปแบบการสอนออกอากาศให้เป็นการเรียนการสอนแบบ Active Learning และพัฒนาเจ้าหน้าที่เทคนิคให้ถ่ายทำรายการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ

มูลนิธิ ฯ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนห้องเรียนต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์และบุคลากรของมูลนิธิ ฯ เพื่อให้ครูห้องเรียนต้นทางสามารถจัดการเรียนรู้ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ฯ สามารถผลิตรายการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิ

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนต้นทางด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ นักเรียนเรียนรู้อย่างไร (How Student Learn in the Classroom) การใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการคิดและการเรียนรู้ (The Power of Questioning) การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Formative Assessment) การสร้างรูบริคเพื่อการประเมิน (Rubric Development) เทคนิคการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ (Developing Multiple Choice Testing) กลวิธีและเทคนิคการสอนแบบ Active Learning การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan Development) และ Coaching & Mentoring

2) การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนต้นทางเพื่อเสริมสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยปรับกระบวนการทำงานแบบร่วมมือร่วมพลัง มีจุดมุ่งหมายที่ผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ผ่านกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ด้วยการ Coaching and Mentoring และมีการประชุมสัมมนา (Symposium) ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนร่วมกันกับวิทยากรคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คลิกเพื่อชมการสัมมนาวิชาชีพครู)

3) การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักการและเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน การเขียนบทโทรทัศน์ และ การทำ Storyboard เพื่อให้ครูผู้สอนออกอากาศโรงเรียนวังไกลกังวล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการสถานี ฯ มีความรู้ความเข้าใจในการแปลงแผนการสอนให้เป็นการเขียนบทโทรทัศน์ และการเขียน Storyboard เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการบันทึกเทปออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (คลิกเพื่อชมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักการและเทคนิคเพื่อพัฒนาการผลิตรายการ ฯ)

4) การพัฒนาประสิทธิภาพการออกอากาศ เพื่อให้ครูผู้สอนออกอากาศโรงเรียนวังไกลกังวล และเจ้าหน้าที่สถานี ฯ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกอากาศมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ของระบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน และการถ่ายทอดออกอากาศได้อย่างมีคุณภาพและน่าสนใจ

5) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้บุคลากรของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งในส่วนกลาง และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รวมทั้ง ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีสัมพันธภาพอันดี รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ แนวทางการดำเนินงานขององค์กร และร่วมสร้างค่านิยมเชิงบวกร่วมกัน อันจะนำไปสู่การเกิดความรู้สึกร่วมในเป้าหมายเดียวกัน เพื่อสร้างประสิทธิผลมากที่สุดในการทำงาน (คลิกเพื่อชมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร)

ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายปลายทางในการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

1) อบรมแนวทางการนำระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปใช้ในการเรียนการสอน ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวีดิทัศน์ (DLTV TELETRAINING) ประจำปี 2562

มูลนิธิ ฯ ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการปลายทางโดยการให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาปลายทางที่จัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยดำเนินโครงการอบรมแนวทางการนำระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปใช้ทุกสังกัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดย

ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยวิธีประชุมทางไกลระบบวีดิทัศน์ (Video conference) และถ่ายทอดสดการอบรมไปยังเครือข่ายทั่วประเทศ พร้อมกันนั้นยังมีการบันทึกเทปการอบรม นำมาออกอากาศซ้ำ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมูลนิธิ ฯ www.dltv.ac.th เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถศึกษา เรียนรู้ และทบทวนได้
(คลิกเพื่อชมเทปการอบรมย้อนหลัง)

2) การสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนปลายทาง

ในปีการศึกษา 2562 มูลนิธิ ฯ จัดสรรอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน ที่ไม่มีความพร้อมทั้ง บุคลากร อุปกรณ์ปลายทาง สื่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ปีละ 1,500 แห่ง โดยเริ่มในปี 2562 ประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ดังนี้

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
(2) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
(4) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)
(5) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ในสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สนใจสามารถเข้าถึงการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายในการพระราชทานการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้มูลนิธิ ฯ ยังให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการส่งเสริมให้นักเรียนรักความเป็นไทย กิริยามารยาท จริยธรรม คุณธรรม มิใช่การเรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว นักเรียนควรรู้จักช่วยเหลือตนเอง มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยเน้นให้นักเรียนรู้ทันเทคโนโลยีและเรียนรู้ความเป็นไทยควบคู่ไปด้วย ก็จะสามารถเติบโตเป็นคนไทยที่สมบูรณ์แบบ ช่วยพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไป

บริการเกมส์ PGSLOT 24 ชั่วโมง

รูปแบบที่แปลกใหม่ ฉีกรูปแบบทุกการเล่น PG SLOT แบบเดิมๆ อย่างสิ้นเชิง พบกับสุดยอด ครีเอทีฟ เกมส์ดีไซน์ ที่ออกแบบเกมส์ แบบใหม่ทั้งหมด มาให้ได้เล่น แล้วตอนนี้ เกมส์สล็อต ออนไลน์ พีจี สล็อต ที่มีให้เลือกเล่นมากกว่า 100 เกมส์ และอัพเดต ข่าวออนไลน์ ทุกวัน

ลุ้นรับโบนัสใหญ่ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส เล่นได้เลยผ่านมือถือ ผ่านบราวเซอร์ ไม่ต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่น รองรับทุกแพลตฟอร์ม กับรูปแบบของ เกมส์ HTML 5 เทคโนโลยีใหม่ ที่ช่วยให้เกมส์ สล็อต ของเรา สามารถรันได้บน มือถือทุกรุ่น รวมถึงคอมพิวเตอร์

รับ 50% ตั้งแต่ครั้งแรกที่สมัคร PG SLOT ONLINE

ท่านสามารถ ทดลองเล่นสล็อต และ เกมยิงปลา ได้ฟรี หากท่านสนใจ ท่านสามารถสมัครสมาชิก ได้ที่หน้าเว็บไซต์ pgslotgame1.com ง่ายๆเพียงกรอก ข้อมูลให้ครบ ตามที่เรากำหนด ซึ่งข้อมูล การสมัครสมาชิก จะไม่สามารถแก้ไขได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูล ให้ถูกต้อง ก่อนส่ง เมื่อ สมัครสมาชิก เสร็จเรียบร้อย และ ได้ Username และ Password แล้ว ให้ท่านล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ผู้นำเข้า PG SLOT

UFASTAR ผู้นำเข้า PG SLOT จากต่างประเทศ พร้อมด้วยระบบ ฝาก – ถอน ที่เร็วที่สุดเข้ามาพร้อม กับเกมเพื่อที่ จะอำนวยความ สะดวกให้กับ ผู้เล่นอย่างไม่มีติดขัด ทั้งนี้ยังมี คาสิโน ออนไลน์ Epicwin ให้บริการในรูปแบบ ของ UFABET มีทั้ง บอล ไพ่ บาคาร่า หวย มวย รูเล็ต สล็อต รีวิวสล็อต Joker gaming และ เกมอื่นๆ มากมาย ที่ฝากไม่มีขั้นต่ำ 1 บาทก็เปิดยูสได้ Sa gaming ขั้นต่ำ 20 บาท

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด : 12 มีนาคม 2021 (ล่าสุดปี 2021)

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ จาก PGSLOT